Rezoluţia Consiliului Republican al Partidului Liberal din 26.05.2013 cu privire la misiunea istorică a PL

Partidul Liberal reprezintă la ora actuală, într-o formă politică superior organizată, suma idealurilor noastre naţionale, după ce forţele imperiale, ostile dorinţei de libertate a românilor din Republica Moldova, au reuşit să distrugă Frontul Popular şi PFD. Partidul Liberal exprimă astăzi opţiunea politică a sute de mii de cetăţeni care împărtăşesc cauza naţională.

Partidul Liberal a avut întotdeauna o poziţie intransingentă faţă de toate fenomenele negative care au caracterizat guvernarea Filat, inclusiv abuzul de putere, traficul de influenţă, stilul dictatorial de conducere, dar mai ales corupţia şi contrabanda – ultimele două fiind cauzele principale ale sărăciei generalizate din republică şi ale emigrării în masă a populaţiei. Anume din această cauză Fracţiunea PL din Parlament a respins ideea revotării lui Filat în funcţia de prim-ministru, demis pentru suspiciuni de corupţie. Hotărârile Curţii Constituţionale au arătat că poziţia PL a fost corectă – un prim-ministru demis pentru corupţie nu poate ocupa a doua oară aceeaşi funcţie.

Iniţial, aşa-zisul grup reformator din Fracţiunea PL, făcând opinie separată, s-a desprins de Fracţiune anume cu scopul de a vota un nou guvern Filat. Însă acţiunile din ultima perioadă ale acestui grup denotă că, în realitate, obiectivele lui merg mult mai departe. Astfel, aşa-zişii reformatori vizitează filialele PL din toate raioanele pentru a le a atrage de partea lor. Instrumentul lor de convingere nu este oferirea unei noi viziuni pretins reformatoare asupra dezvoltării partidului, ci şantajul murdar. Membrii PL sunt şantajaţi că vor fi daţi afară de la lucru, iar primarii PL – că vor fi lipsiţi de fonduri. Mai mult, ei folosesc ameninţarea că grupul, împreună cu socialistul Dodon vor organiza un referendum pentru demiterea Primarului General al capitalei, Dorin Chirtoacă.

Asta arată că obiectivul grupului pretins reformator este de fapt cu totul altul: preluarea filialelor, organizarea unui congres extraordinar şi instalarea în fruntea Partidului Liberal a unei alte conduceri. Numai în aceste condiţii, Filat, adică Moscova ar putea să-şi realizeze scopul: de a distruge din nou principala forţă  politică naţională.

Spre cinstea tuturor Filialelor PL, acestea au respins cu fermitate toate presiunile şi şantajul murdar din partea grupului pretins reformator. Planurile lor au fost zădărnicite, suferind un eşec total.

Partidul Liberal face apel către membrii săi din toate Filialele din teritoriu, precum şi către primarii PL:

–   Respingeţi şi în continuare cu fermitate toate presiunile şi şantajul murdar al grupului pretins reformator. Scopul lui nu este reformarea partidului, ci supunerea PL sub obedienţa forţelor imperiale.

–   Păstraţi cu sfinţenie unitatea partidului, singura forţă politică superior organizată care reprezintă interesele a sute de mii de moldoveni cu opţiune naţională.

–   Fiţi conştienţi de misiunea istorică în care s-a angajat PL: eliberarea Republicii Moldova de sub dictatul forţelor imperiale şi integrarea ei în Uniunea Europeană.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

3 miliarde de lei şi ceva furaţi din bugetul statului, iată efortul ex-prim-ministrului

thiefÎn procesul expertizării cazului judiciar „Intercomsoft” Ltd şi „Andimit” SRL versus ÎS CRIS „Registru” şi Ministerul Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor al RM (MTIC), au fost identificate aspecte ce indică la atribuţia factorilor de deciziei publică, în favorizarea factorilor de prejudiciere a intereselor statului.
Documentele pe care le deţin, denotă că Acordul de leasing al utilajului şi tehnologiilor licenţiate, încheiat la 29.04.1996 între Ministerul Economiei al RM şi „Intercomsoft” Ltd, prevedea soluţionarea litigiilor între părţi pe cale amiabilă, iar în caz de eşuare, la Curtea de Arbitraj Internaţional din Elveţia şi nu în istanţele naţionale.
Însă, la 05.11.2010, ÎS CRIS „Registru” şi MTIC au înaintat o cerere (nr. 01/2481 din 05.11.2010, nr. de intrare 9477) în Judecătoria Economică de Circumscripţie, de chemare în judecată a „Intercomsoft” Ltd, pentru încasarea cheltuielilor de asistenţă juridică în mărime de 1 637 472,55 dolari SUA (suma rezultată din prestările de servicii juridice în istanţele de arbitraj). Prin cererea suplimentară nr. 01/2311 din 05.11.2011, către Judecătorie, semnată de fostul vice-ministru al MTIC Dorin RECEAN, s-a solicitat înregistrarea cererii de chemare în judecată anume în această istanţă, ignorând prevederile Acordului din 21 aprilie 1996, care prevede că litigiile apărute în urma unor divergenţe se examinează de către „Междуннародный Арбитражный Суд” din Elveţia. Astfel, s-a legalizat recunoaşterea competenţei acesteia pe caz, eventual pentru a permite „Intercomsoft” Ltd şi SRL „Andimit” să înainteze cerere reconvenţională către Ministerul Economiei şi ÎS CRIS „Registru” şi MTIC, cu pretinderea prejudiciului în marime de 103 759 683,33 dolari SUA , tot în această istanţă. Judecătoria Economică a dat câştig de cauză (nu rele gusturi, ce ziceţi stimaţi cetăţeni? )
Accentuez că, CRIS „Registru” şi MTIC nu erau în drept să se adreseze cu cerere de judecată în judecată împotriva „Intercomsoft ” Ltd, pentru recuperarea cheltuielilor de asistenţă juridică în istanţa natională a R.M., dacă pârâtul „Intercomsoft ” Ltd nu ridica obiecţii împotriva soluţionării litigiului în judecată. „Intercomsoft ” Ltd nu a ridicat obiecţii împotriva soluţionării litigiului în fond, astfel cererea instituţiilor statului oferă dreptul de competenţă Judecătoriei Economice şi Circumscripţie. Mai mult ca atât, în temeiul art. 173 Cod de Procedură Civilă, „Intercomsoft” Ltd a fost îndreptăţită de a se opune acţiunii CRIS „Registru” şi MTIC prin înaintarea cererii reconvenţionale, din cauza înaintării nejustificate a acţiunii iniţiale, dat fiind faptul că Acordul prevede altceva, în instanţa din Geneva.
Reprezentanţii statului urmau să invoce termenul de prescripţie solicitând respingerea acţiunii ca fiind tardivă, deoarece apărarea dreptului încălcat se respinge în temeiul expirării termenului de prescripţie numai la cererea persoanei (în acest caz instituţiile statului) în favoarea căreia a decurs prescripţia, depusă pâna la încheierea dezbaterilor în fond (conform 271 CC). Reprezentantul Ministerului Economiei, în demersul din 11.06.2011 a invocat termenul de prescripţie.
Din motivarea acţiunii rezultă că Acordul de leasing din 29.04.1996 a fost semnat pe un termen de 10  ani, iar în caz că nici una din părţi nu-şi va manifesta dorinţa de a rezilia Acordul cu 3 luni înainte de expirare. „Intercomsoft” Ltd urma să acorde Ministerului Economiei, în interesele Ministerului Afacerilor Interne drepturi de arendă, utilaj şi consumabile . Ministerul Economiei şi-a asumat achitarea a 40% din preţul de realizare pentru fiecare document esenţial perfectat, dar nu mai puţin de 10 dolari SUA. „Intercomsoft” Ldt şi SRL „Andimit” au invocat că în ianuarie-aprilie 2006 ministerul a încetat sa-şi onoreze obligaţiile de plată, formând o datorie de 64 998 442 dolari, inclusiv penalităţi de întârziere şi o rată a inflaţiei de 4 261 241 dolari. Totodată, ministerul a refuzat de a  produce un număr minim de documente esenţiale, fapt ce obligă achitarea a 17 500 000 dolari.
Reclamanţii, Centrul „Registru”, MTIC mai invocă şi faptul că, procedura de reziliere a contractului nu a fost respectată şi prin utilizarea utilajului, tehnologiilor şi materiei prime s-ar fi provocat un prejudiciu „Intercomsoft” Ltd de 9 000 000 dolari. Menţionez că nu este adevărat, în fapt, relaţiile contractuale ale părţilor în litigiu se dovedesc a fi totuşi existente prin încheierea:
1.    Unui contract pilot nr. 5 din 01.08.2006 privind emiterea paşapoartelor electronice şi modernizarea paşapoartelor existente;
2.    Unui contract fără numar din 07.08.2006.
Prin urmare, prevederile contractului din 29.04.1996 se exercitau în momentul pronunţării hotarârii pe procesul judiciar. „Intercomsoft” Ltd nu a fost înştiinţată anticipat despre rezilierea acestui contract, astfel contractul urmând a fi prelungit înca pe 10 ani.
Cheltuielile de asistenţă juridică au fost suportate de către Republica Moldova în legătură cu acţiunea civilă intentată de „Intercomsoft” Ltd împotriva Ministerului Economiei al RM, Ministerului Afacerilor Interne, MTIC si ÎS CRIS „Registru”, în temeiul contractului de asistenţă juridică încheiat cu „Fulbright & Jarowski” LLP. Din conţinutul acţiunii MTIC nu este clar cine a încheiat contractul de asistenţă juridică şi cine a efectuat plăţile. Copia acestui contract lipsea la materialele cauzei examinate în prima instanţă şi nu era indicată drept anexă la dosar.
S-a făcut doar trimitere la proceduri judiciare din New-York, Arbitrajul International de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie din Paris, reclamantul solicitând recuperarea cheltuielilor menţionate, în conformitate cu prevederile art. 118, 119, 121, 130 CPC, astfel pretenţiile purtând un caracter declarativ.
Fiţi atenţi ce  se intamplă, aşadar, la 30 iulie 2008, Arbitrajul International de pe lânga CCI din Paris, Franţa a refuzat acţiunea companiei „Intercomsoft” Ltd şi a emis o hotărâre în folosul statului, dispunând obligarea „Intercomsoft” Ltd de a restitui părţii moldoveneşti cheltuielile legate de examinare în mărime de 635 000 USD. Potrivit informaţiilor, în dosar lipseşte copia acestei hotărâri arbitrale. În conformitate cu prevederile art. 475 CPC, în cazul unei asemenea hotărâri arbitrale, ÎS CRIS „Registru” şi MTIC urmau să se adreseze Curţii de Apel Economice cu o cerere de recunoaştere sau executare a hotărârii arbitrale străine pentru a putea fi executată pe teritoriul Republicii Moldova. Si atât, dar cererea a fost cu alt conţinut, de a încasa, iată şmecheria.
Un alt aspect este legat de reprezentarea „Intercomsoft” Ltd, de către cet. RM Mihailov Gheorghe Petru (n. 14.08.1951). Astfel, privitor la legalitatea procurii din 04.05.2011, eliberată pe teritoriul SUA şi semnată de către preşedintele „Intercomsoft Ltd” Boris Birstein, iniţial, la materialele dosarului s-ar fi anexat informaţia nr.1 1-2416 din 16.05.2011 a Ministerului Justiţiei al RM, Direcţia Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană şi a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a RM nr. DC-05/2 – 462-8109 din 27.05.2011 ce denotă că procura nu are efecte juridice.
Peste o luna, prin informaţia cu nr. DC-05/2-462-9669 din 27.06.2011 a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM se menţionează că procura eliberată pe numele cet. Mihailov Gheroghe Petru (document Bl A88001583, c/p 0971007884620 din 04.05.2011), are efecte juridice.
Reieşind din cele expuse considerăm că, prin acţiunea de examinare a litigiului dintre „Intercomsoft” Ltd şi „Andemit” SRL versus Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”, în istanţele de judecată din Republica Moldova, neglijându-se flagrant prevederile contractuale, a fost incălcată procedura examinării litigioase în fond, fapt ce a generat prejudicierea intereselor statului. În final, statul, adică cetăţenii au fost furaţi de 8,8 mln dolari.
Total 3 miliarde de lei şi ceva  (aproximativ),  din ceea ce se cunoaşte – 105,6 milioane prejudiciu adus Registrului, 1 miliard jumătate adus Băncii de Economii prin credite neperformante, 1 miliard jumătate datorită contrabandei, total 3 miliarde 105,6 mii, iată suma aproximativă care este furată din bugetul statului, în schimbul a 100 milioane Euro primiţi din partea UE şi 200 şi ceva milioane dolari din partea SUA.
P.S.(1) La acel moment viceministrul Dorin Recean era presedintele Consiliului de Administrare a Registrului.
P.S.(2) Ca dovadă plasez Acordul şi cererea în judecată semnată de viceministrul Dorin Recean.image001image005image002image003image004

%d blogeri au apreciat: